UKE – analiza porównania nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Prezes UKE prezentuje analizę porównania nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce. Celem opracowania jest prezentacja danych dotyczących liczby kart SIM i wyliczonego na ich podstawie wskaźnika nasycenia usługami telefonii ruchomej w zależności od metodologii ich zbierania i przetwarzania.

Analiza dotyczy ogólnej liczby kart SIM, udział w niej kart pre-paid i post-paid, oraz aktywnych kart przedpłaconych, czyli kart, za pośrednictwem których w ostatnich trzech miesiącach 2015 r. wykonano/odebrano połączenie telefoniczne, wysłano/skutecznie odebrano SMS/MMS lub skorzystano z transmisji danych.

Opracowanie obejmuje liczbę klientów telefonii ruchomej (bez rozróżnienia na technologię dostępową) korzystających z usług telekomunikacyjnych:

  • pre-paid, tzw. usługi przedpłacone, gdzie płatność następuje przed świadczeniem usługi,
  • post-paid, czyli usługi abonamentowe, gdzie płatność następuje po danym okresie rozliczeniowym (w tym mix).

Przeprowadzona analiza pokazuje, że istnieją pewne rozbieżności w danych zbieranych przez różne podmioty na temat liczby kart SIM funkcjonujących na polskim rynku. Różnice te w dużej mierze wynikają z przyjętych definicji i założeń metodologicznych. Wpływ na rozbieżności ma przede wszystkim kryterium aktywności użytkownika.

W przypadku całkowitej liczby kart SIM różnice w nasyceniu usługami sięgają ok. 16 pp. Łączna liczba użytkowników waha się, w zależności od źródła danych od 50,2 mln do 56,6 mln. Ponadto zauważalne są pewne rozbieżności dotyczące obecnego trendu na rynku. Dane ze sprawozdawczości Prezesa UKE oraz GUS wskazują na zmianę dotychczasowych tendencji na rynku. Po stałym wzroście liczby użytkowników, w 2015 r. nastąpił nieznaczny ich spadek. Tendencja ta nie jest z kolei widoczna w przypadku danych Komisji Europejskiej oraz Analysys Mason.

Przeprowadzona analiza wskazuje także, że znaczący wpływ na poziom nasycenia rynku usługami i liczbę kart SIM ma wykluczenie nieaktywnych kart SIM. Z obliczeń Prezesa UKE wynika, że w 2015 r. na rynku było ponad 8,8 mln tzw. „martwych dusz”, czyli użytkowników, którzy nie wykonali i nie odebrali żadnego połączenia, nie wysłali/skutecznie odebrali SMS/MMS, ani nie łączyli się z Internetem za pośrednictwem telefonu komórkowego w przeciągu 3 miesięcy. Podobną zależność zauważono w czerwcu 2012 r., kiedy to 8,6 mln kart SIM raportowanych przez operatorów stanowiły te, które nie są faktycznie użytkowane od co najmniej trzech miesięcy. Tak więc na przestrzeni trzech lat rozbieżność pomiędzy wolumenem kart faktycznie używanych, a występujących w bazach operatorów utrzymała zbliżony poziom.

Analiza aktywnych kart SIM

Źródło/Fot: UKE

Stronę tworzymy na internecie mobilnym

Pracujemy na internecie mobilnym OTVARTA
***

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o