UKE uprawniony do kontroli procesu rejestracji kart Pre-Paid u operatorów

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest uprawniony do kontroli operatorów komórkowych w kwestii obowiązku rejestracji kart Pre-Paid, który wprowadza tzw. ustawa antyterrorystyczna. Operatorzy przed rozpoczęciem świadczenia usług mają obowiązek pozyskać dane abonenta i potwierdzić ich prawdziwość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od 25 lipca b.r. obowiązuje w Polsce obowiązek rejestracji kart Pre-Paid. Oznacza to, że każda aktywowana karta SIM po 24 lipca b.r. musi zostać zarejestrowana, a dane podane w procesie rejestracji – potwierdzone. Karty aktywowane przed 25 lipca b.r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów, muszą zostać zarejestrowane i potwierdzone najpóźniej do 1 lutego 2017 roku, w przeciwnym wypadku 2 lutego 2017 roku przestaną działać.

Ponieważ nadzór nad operatorami leży w kompetencjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowiliśmy zapytać UKE, czy przewidziane są jakieś narzędzia kontroli operatorów w kwestii zgodności zaproponowanych przez nich rozwiązań dotyczących weryfikacji danych osobowych podanych podczas rejestracji kart Pre-Paid z obowiązującym prawem oraz co w przypadku, gdy opracowane przez operatorów sposoby weryfikacji danych są/będą niezgodne z obowiązującym prawem. Pytanie jest tym bardziej zasadne, że Ministerstwo Cyfryzacji stoi na stanowisku, iż nie będzie ingerowało w wewnętrzne procesy biznesowe operatorów i ci mają samodzielnie opracować odpowiednie mechanizmy.

Biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej w odpowiedzi informuje nas, że obowiązek rejestracji kart Pre-Paid został wprowadzony do ustawy Prawo Telekomunikacyjne i tym samym mieści się w kompetencjach Prezesa UKE:

– obowiązek (rejestracji kart Pre-Paid, przyp. red.) został wprowadzony do ustawy Prawo telekomunikacyjne i tym samym mieści się w kompetencji Prezesa UKE, który uprawniony jest do kontroli przepisów z zakresu telekomunikacji – informuje nas biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE nie podaje jednak szczegółów na temat tego, jak takie kontrole miałyby wyglądać i czego konkretnie miałyby dotyczyć. W odpowiedzi czytamy tylko, że:

– Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes UKE wszczyna z urzędu. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa powyżej, stwierdzono, że przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wypełnia odnoszących się do niego obowiązków wynikających z ustawy lub decyzji wydanej przez Prezesa UKE, Prezes UKE wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot kontrolowany do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie wskazanym przez Prezesa UKE, nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych podmiotowi kontrolowanemu – komentuje biuro prasowe UKE.

Wynika to bezpośrednio z art. 220 Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku niedostosowania się do zaleceń UKE operatorowi może grozić grzywna.

Przypominamy, że Ministerstwo Cyfryzacji jednoznacznie wskazało, że kopia dokumentu tożsamości nie wystarczy do potwierdzenia danych podanych w procesie rejestracji kart Pre-Paid.

Stronę tworzymy na internecie mobilnym

Pracujemy na internecie mobilnym OTVARTA
***

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o